Vételárelőleg feltételes megfizetett kötbérré minősítése és a megfizetett foglalóhoz való viszonya

Egy nem régiben közzétett Kúriai döntés foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy meghiúsult üzletrész adásvételi szerződés megkötésének esetére kikötött, már megfizetett vételárelőleg minősíthető-e kötbérnek, illetve ez esetben hogyan viszonyul a már korábban megfizetett foglaló összegéhez, figyelemmel arra is, hogy a kötbér kikötésére az eredeti előszerződés megkötésének módosításakor került sor. A döntés azért is figyelemre méltó, mert két nagyon elterjedt szerződést biztosító mellékkötelezettség egymáshoz való viszonyát, több ügylettípus kapcsán gyakorinak tekinthető fizetési struktúra tekintetében elemzi.

Kártérítési kockázatok a menedzser szerződések kapcsán – avagy miként készíthető szabályos menedzser szerződés és miként mondható fel jogszerűen?

Egy nemrégiben közzétett Kúriai döntés megerősíti, hogy fontos nagyon körültekintően eljárni egy menedzseri vagy a Munka törvénykönyve („Mt.”) szóhasználata szerint vezető állású munkavállaló munkaszerződésének készítésekor, illetve az azt követő esetleges felmondás közlésekor. Egy téves, megalapozatlan vagy pontatlan hivatkozás és ezt követően nem megfelelően közölt felmondás ugyanis a felmondás jogellenességéhez vezethet és a munkáltató részére jelentős összegű kártérítés megfizetési kötelezettséggel járhat.

Jelentős jogszabály módosítások a felszámolási és csődeljárásoknál

A felszámolási eljárások kapcsán 2020. augusztus 1-én hatályba lépett egyik legfontosabb változás, hogy az úgynevezett csalárd ügyletek megtámadására nyitva álló határidő objektívvé vált, és nem kell a jövőben bizonyítani a megtámadható szerződésekről való tudomásszerzés időpontját.

Újdonság! – Gyorsított eljárások bűncselekményekkel kapcsolatos kártérítési, illetve sérelemdíj igények érvényesítése kapcsán

A 2020. évi LXX. törvény 2020. július 9-étől lehetőséget biztosít bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránti, a polgári perrendtartástól eltérő, speciális szabályok alapján lefolytatásra kerülő, úgynevezett gyorsított perek lefolytatására. A törvény által biztosított gyorsított eljárás bevezetésének általános indoka, hogy eljárásjogi könnyítést biztosítson bűncselekmények sértettjei számára kapcsolódó polgári jogi igényük (kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényüket) érvényesítése tekintetében.

AZ USA-ba és/vagy harmadik országokba továbbít adatokat? Akkor feltétlenül ismernie kell a NAIH és Unió Bíróságának legújabb döntéseit

Az elmúlt hónapokban az Európai Unói Bíróságának döntése és a NAIH több esetben is bírságot kiszabó határozata több adatvédelmi jogi szempontból fontos megállapítást is tett, amelyekből a piaci szereplőket, illetve adatkezelőket és adatfeldolgozókat általában érintő legfontosabb részeket gyűjtöttük össze. Kiemelendő az Európai Unió Bíróságának ítélete azért is, mert az az Egyesült Államokba történő adattovábbítással járó minden adatkezelés megfelelőségének feltételeit változtatja meg jelentősen azzal, hogy az EU-USA adatvédelmi pajzs határozatot érvénytelennek nyilvánította, továbbá harmadik országba történő adattovábbítások tekintetében is általános követelményeket rögzít.

KRS Rendkívüli Hírmondó - FRISSÍTÉS! 2020. április 22.

A vészhelyzetre való tekintettel született 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről számos könnyítést tartalmaz a cégügyekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárások lebonyolítása tekintetében. A pontos részletszabályokat az alábbi kérdések mentén összesítettük.

Adójogi összefoglaló

A Kormány több, mint 20 ágazatban vezetett be egyes közterhek alóli mentességet, így például több ágazatban KATA-s vállalkozások mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, illetve a szociális hozzájárulás és egyéb munkáltatói járulékok alól is számos vállalkozásnak biztosít mentességet vagy kedvezményt a Kormány. Adójogi összefoglaló táblázatunk ide kattintva érhető el.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események